Werkgroep Bewustmaking

Home Begin-pagina Doelen Verslag Gemeente Origanigram      

 

S T I C H T I N G   O N T W I K K E L I N G S S A M E N W E R K I N G   O O S T S T E L L I N G W E R F

VERSLAG van de vergadering met leden van de Werkgroep BewustMaking (WBM)
Datum: maandag 9 oktober 2017. Start 10.00 uur
Plaats: gebouw ‘De Esch’ - Oosterwolde
Aanwezig: de dames: Marjan Teijema, Gerda Warmeling. Sib van Buuren, Mirjam Rekveld:
                 de heren: Henk Oostland (introductie), Henk Dongstra (voorzitter), Fred Hoekstra, Tobias de Bruijn, Gerard Floor
Met kennisgeving afwezig: mevrouw Mien Sacharias.

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering. Met een welkomstwoord. In het bijzonder aan de heer Henk Oostland, voorzitter van de ‘Actium’ huurcommissie – Oosterwolde (MEVM).

2. Agenda.
Deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Omdat zij als het ware een ‘blauwdruk’ is van eerdere opstellingen zal in de toekomst het doel van ’t agendapunt worden vermeld. Te denken valt daarbij aan: Ter informatie, Ter oriëntatie, Besluitvormend enzovoort.

3. Mededelingen.
De heer Oostland stelt zichzelf voor. Hij heeft nogal wat bestuurlijke ervaring en wil zich graag op het werk van de WBM oriënteren.
Dit vanuit de werkgroep: Met En Voor Mekaar (MEVM). Zijn insteek is de duurzaamheid die het gemeentebestuur nastreeft.
Met een mogelijke vorm van samenwerking tussen WBM en WEVM in de toekomst. Henk Oostland weet dat ook het regionaal actieve IVN hierin een rol wil spelen. Na deze inbreng wordt een persoonlijke ronde gehouden. Daarin hebben, waar noodzakelijk, de andere aanwezigen een rol.

4. Ingekomen stukken.
Er zijn geen ingekomen stukken.

5a. Verslag WBM d.d. 11 september 2017.
Naar aanleiding van Punt 3 deelt mevrouw Teijema mee dat de heer Lem van de OBS-Donkerbroek op dit moment geen ‘Ja’ kan zeggen inzake een eventuele ‘Fair Trade’-status voor ‘zijn’ school. Bestaande contracten spelen daarbij een rol. Ook de voorgenomen fusie van Openbaar en Bijzonder onderwijs in Donkerbroek is daarbij van belang.
Naar aanleiding van Punt 7 komt een mogelijke excursie naar een AZC het volgend jaar aan de orde. Zou dat in de vorm van een speciale Scholendag kunnen, is de vraag. Hierover wordt nog geen besluit genomen.
Naar aanleiding van Punt 11 lijkt het verstandig dat op de voorgenomen WBM-‘Hei’- dag meer-uitgebreid gesproken wordt over het WBM-experiment met Facebook.
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.

5b. Besluitenlijst.
Deze wordt, waar mogelijk, afgevinkt.
Naar aanleiding van: Repaircafé. Er worden vragen gesteld bij de functie van het ‘Repaircafé’ - Oosterwolde. Dit in relatie tot het ‘Omrin’- beleid ter zake (Circulaire economie). Besloten wordt hierover mevrouw Aly Pol, beleidsmedewerkster afdeling Milieu – Ooststellingwerf te informeren.

6. Mededelingen vanuit de subwerkgroep Basisonderwijs.
De Scholendagen 2017 worden geëvalueerd. In zijn algemeenheid waren die bijzonder geslaagd.
De deelnemende basisscholen krijgen nog een brief waarin om hun reactie wordt gevraagd. Indien noodzakelijk zullen deze resultaten naar de diverse scholen worden teruggekoppeld.

7. Mededelingen vanuit de subwerkgroep ‘Jeugd’.
Daarover zijn nog geen mededelingen te doen. De WBM wacht op een declaratie van het ‘Stellingwerf College (SC). Dit inzake de mede-bekostiging van het project: “Vluchtelingen” binnen het SC.

8. Mededelingen vanuit de subwerkgroep ‘Fair Trade’ (FT).
De subwerkgroep heeft deelname aan de FT-markt in Oosterwolde in de planning. Op zaterdag 4 november aanstaande. Dit in samenwerking met studenten van ‘Sameen. De contactvrouw hier van het vorig jaar is heden onbereikbaar. Geprobeerd zal worden via ‘Sameen’ hiervoor een vervanger te krijgen.
Op 2 november aanstaande is de subwerkgroep uitgenodigd voor een inspiratie-bijeenkomst in St. Annaparochie. De dames: Sib van Buuren, ,Mirjam Rekveld en de heren: Henk Dongstra alsmede Fred Hoekstra gaan erheen.

Mevrouw Sib van Buuren verlaat de vergadering.

De heer Henk Dongstra laat nog weten dat hij meedraait in hetduurzaanheidsplatform Zuid-Oost Friesland. (Lessencyclus ‘Voetafdruk’ voor Friesland. Ooststellingwerf krijgt daarvan de primeur).

9. Mededelingen vanuit de subwerkgroep Duurzaamheid.
Het bezig zijn door deze subwerkgroep staat momenteel wat op een laag pitje. Dat heeft medische oorzaken. Zo is daarom ook het vernieuwde Milieubeleidsplan van de gemeente nog niet gereed. Wanneer dat wél het geval is, krijgen de WBM-leden een exemplaar toegestuurd. En kan duidelijker worden hoe het werk van de WBM zich verhoudt tot het gemeentelijk beleid. Ook welke rol daarin andere participanten spelen.
Afstemming is dan van belang.

10. Mededelingen uit of over de Wereldwinkel – Oosterwolde.
- Inmiddels heeft een personeelsuitje met de-dames-van-de-wereldwinkel naar ‘OlmenEs’ in Appelscha plaatsgevonden.
- Geconstateerd is dat de omzet in de winkel terugloopt. Met name ‘Food’ levert in. Daardoor wordt ‘Non-Food’ belangrijker.
- Bekeken wordt hoe een mogelijke samenwerking met ‘Lidl’ gestalte zou kunnen krijgen.
- Voorgesteld wordt te bezien in hoeverre een ‘Kookcafé’-voor-kinderen vanuit de Wereldwinkel – Oosterwolde zou kunnen worden bevorderd. Belangstellende kinderen mogen daar een ouder/ verzorger mee naar toe nemen. De verwachting is dat het huidige personeelsbestand van de Wereldwinkel – Oosterwolde hiervoor niet warm zal lopen. Een onderwerp dat tijdens de WBM-‘hei-dag’ aan de orde kan komen. (‘Wereldkoken’).

Mevrouw Marjan Teijema verlaat de vergadering.

11. Website WBM.
Met regelmaat worden goedgekeurde WBM-verslagen op de website van: Wereldwinkel – Oosterwolde geplaatst. Evenals op die van de gemeente Ooststellingwerf. Een proef met een eigen WBM-Facebookpagina is inmiddels gestart. De verwachting is dat dit de nodige feed-back voor de WBM kan opleveren. Waardoor het WBM-programma, indien gewenst, kan worden aangepast.

12/ 13. Werving vrijwilligers voor WBM en Wereldwinkel – Oosterwolde/ PR-zaken-Communicatie.
Dit is een permanente campagne. Binnenkort zal weer worden geprobeerd daarvoor ruimte te krijgen op de Gemeentepagina in de NOS.

14. Wat verder er tafel komt.
- WBM-‘heidag’. Hiervoor bereidt de voorzitter een gespreksnotitie voor. ‘Nut en noodzaak van de WBM’. Deze zal in de reguliere novembervergadering 2017 worden besproken. (Ook datum/ gesprekspunten/ taakverdeling/ afstemming).

15. Volgende vergadering.
Op: maandag 6 november aanstaande.
Om: 10.00 uur.
In: gebouw ‘De Esch’ - Oosterwolde.

16. Rondvraag.
Daarvan wordt geen gebruik gemaakt.

17. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering.

 


VERSLAG van de vergadering met leden van de Werkgroep BewustMaking (WBM)

Datum: 11 september 2017
Plaats: gebouw ‘De Esch’ - Oosterwolde
Aanwezig: de dames: Marjan Teijema, Sib van Buuren, Gerda Warmelink; de heren: Fred Hoekstra, Henk Dongstra (voorzitter)                 Gerard Floor (verslag)
Met kennisgeving afwezig: de dames: Mirjam Rekveld, Mien Sacharias; de heer Tobias de Bruijn

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering met een welkomstwoord.
Van de gelegenheid maakt hij gebruik om de aanwezigen in te lichten over de heroverweging die hij bezig is te naken met betrekking tot zijn activiteiten onder andere in WBM-verband. Daarbij spelen een rol: zijn inzet binnen de politieke partij ‘Ooststellingwerfs Belang’, de moeizame vorderingen, die ín Ooststellingwerf gemaakt worden op het vlak van de ‘Fair Trade’- aanpak en het gemeentelijk duurzaamheidbeleid dat nog niet zo denderend van de grond komt.
Op zijn beurt geeft ook de heer Floor aan dat hij, hoewel gepensioneerd, nog vrij veel (administratief) vrijwilligerswerk doet. Net als de heer Dongstra vraagt hij zich af of er wellicht andere prioriteiten moeten worden gesteld. Om dingen leuk te houden zijn ook
privé-zaken waardevol.
Mevrouw Warmelink laat weten dat ze eveneens om persoonlijke redenen momenteel geen nieuwe verplichtingen aan wil gaan

2. Vaststellen agenda.
Het voorliggende concept wordt vastgesteld. Naar aanleiding daarvan brengt mevrouw Teijema in dat zij wel graag wat meer duurzaamheid in het WBM-beleid zou willen.
Zij wil wel mee met de heer Dongstra om in het gemeentehuis over de vorderingen ervan te spreken. Ook liggen er, volgens haar, kansen op de basisscholen. In Donkerbroek wil zij proberen met de directeur van de Openbare Basisschool aldaar (Wim Lem) hierover contact te leggen.

3. Mededelingen.
- Ee zuster van de beheerster van ‘De Esch’ is overleden. De familie ontvangt Een WBM-condoleance.
- Er zal overleg inzake samenwerking worden gevoerd met de voorzitter van de ‘Actium’- huurderscommissie – Oosterwolde.
- Er is een rooster beschikbaar waarop de individuele leden van de WBM zijn genoemd, die een theatervoorstelling van “smoar’      willen bezoeken.
- Alle WBM-ers ontvangen een vernieuwd gemeentelijk Milieubeleidsplan.
- Op 23 september aanstaande is er een Open Dag in de Friese AZC’s.

4. Ingekomen stukken/ mailberichten.
Er zijn geen ingekomen stukken. De interne mailberichten passeren de revue.

5a. Verslag WBM d.d. 6 juli 2017.
Het verslag wordt goedgekeurd en ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag:
- Een overzicht met actuele persadressen wordt door de voorzitter gestuurd aan: de dames Teijema en Warmelink. Ook naar de heer Floor.
- De voorzitter stuurt een nieuw gemeentelijk Milieubeleidsplan naar alle WBM’ers.

5b. Besluitenlijst WBM d.d. 6 juli 2017.
Deze wordt waar mogelijk afgevinkt.
Naar aanleiding van:
- Inzake de opstelling van de fa. Omrin met betrekking tot de-mensen-van- het- Repaircafé-in-Oosterwolde, zal de heer De Bruijn nader overleg voeren.

6. Mededelingen Subwerkgroep Basisonderwijs.
Voor de komende Scholendagen 2017, staan de zaken behoorlijk ‘ín de steigers’. Mevrouw Van Buuren heeft een speellijst gemaakt. Daarop is ook aangegeven welk WBM-lid waar gaat kijken. Dit om later met elkaar te bespreken hoe de activiteit is
verlopen.
Alle medewerkende schoolteams ontvangen een ‘Fair Trade’- pakket met daarin: koffie, thee, rietsuiker en chocolade. Daarmee gaat gepaard een informatiepakket.
Welke basisschool in Ooststellingwerf wordt het eerst ‘Fair Trade”?

7. Mededelingen Subwerkgroep ‘Jeugd’ (Voortgezet Onderwijs; Stellingwerf College (SC).
Het aanbieden van een Voorlichtingsprogramma aan het SC in verband met de problematiek Vluchtelingen/ asielzoekers is goed verlopen. Dit in samenwerking met: ‘Tumba’- Leeuwarden en de Vereniging Vluchtelingenwerk Noord-Nederland.

8. Mededelingen Subwerkgroep ‘Fair Trade’.
- Van zaterdag 28 oktober tot en met zaterdag 4 november aanstaande wordt de ‘Fair Trade’-week gehouden. Op zaterdag 4 november is in samenwerking met de studentenorganisatie ‘Sameen’ een markt in het centrum van Oosterwolde gepland.
- Er zijn brieven uitgegaan naar de Commerciële Club Ooststellingwerf,
- Ook naar Oosterwolde – Promotion’
- Eveneens naar diverse horecabedrijven in de gemeente dit met het verzoek op de één of de andere manier deel te nemen aan de ‘Fair Trade’- week. Mogelijk in,- of exclusief de bijbehorende promotiecampagne waarvoor een eigen’ bijdrage wordt berekend.
- Op een nog nader te bepalen datum zal er in het gemeentehuis een zogenaamd ‘Flairtjes-menu’ worden geserveerd.
- Op 2 november aanstaande wordt er in St. Annaparochie een ‘Fair Trade’- Inspiratiedag georganiseerd.

9. Mededelingen Subwerkgroep Duurzaamheid.
Op dit moment wordt het werk van deze Subwerkoep enigszins bemoeilijkt vanwege medische redenen.

10. Mededelingen uit of over de Wereldwinkel – Oosterwolde.
- Op 26 september aanstaande is er met de medewerkenden aan de Wereldwinkel – Oosterwolde een ‘Personeelsreis’ naar ‘OlmenEs’ in Appelscha.
- Het blijft moeilijk om de exploitatie van de winkel ‘rond te krijgen. Ook het vergrijzend vrijwilligersbestand vraagt de nodige aandacht.
- Het aantal bezoekers aan de winkel varieert nogal per openingsdag.

11. Website WBM.
Gesproken wordt over het verbeteren van de communicatie naar buiten door de WBM.
Dit op basis van een korte notitie hierover door de heer Hoekstra.
Daartoe zou een eigen Facebook pagina met daarin op te nemen een activiteitenkalender een goede optie zijn.
Een commissie uit de WBM heeft zich hierover gebogen. Een dergelijk eigentijds initiatief eist een dagelijkse check van de binnengekomen reacties en een wekelijks reageren daarop door degenen(n) die zich er ten behoeve van de WBM mee bezig wi(len) gaan houden.
Bij de medewerking hieraan door 4 WBM-leden houdt dit in dat één collega per maand hiervoor één week verantwoordelijk is.
Mevrouw Teijema licht haar opzet toe. De heren: Hoekstra en Floor tonen belangstelling.

Mevrouw Van Buuren verlaat de vergadering.

Hierover wordt verder gesproken. Het blijkt dat én het gemeentebestuur én de Wereldwinkel – Oosterwolde zo’n Facebookaccount hebben. Daardoor komen berichten voor een groter publiek sneller beschikbaar. En in de praktijk kan de WBM haar voordeel doen met de door derden gemaakte opmerkingen.
De ervaring leert dat momenteel voornamelijk 30/40-jarigen het merendeel van de volgers uitmaakt. De heer Floor uit zijn bedenkingen. Wanneer data van potentiële belangstellenden ‘in the cloud’ verdwijnen, is niet bekend wat daar vervolgens mee gebeurt. Hij ziet daardoor de privacy van mogelijke (internet)klanten aangetast. In plaats van ‘verbinders’ kun je de grote firma’s die zich hiermee bezig houden grootschalige advertentieverkopers alsmede verkopers van klanteninformatie noemen.
Gekozen wordt voor een proefperiode tot het eind van 2017. Mevrouw Teijema, die ervaring met het medium heeft, wil gedurende deze periode wel een begin maken. De overige WBM- ers proberen de nodige ‘content’ aan te leveren

12, 13 en 14. Deze agendapunten zijn impliciet de voorgaande discussie reeds voldoende besproken.

15. Verder ter tafel.
De heren Dongstra en Floor laten hun gedachten gaan over het programma voor de inhoudelijke Hei-dag.
Plaats, datum en onderwerp(en) zullen nader met de vergadering worden besproken.
De leden denken hierover na. De voorzitter bereidt een gespreksnotitie voor: ‘Nut en noodzaak van de WBM’

16. Vaststellen volgende vergadering.
Deze wordt vastgesteld op maandag 9 oktober aanstaande. Om 10.00 uur in gebouw ‘De Esch’ te Oosterwolde.

Verhinderd? Dan graag afmelden bij voorzitter of secretariaat.

Op deze bijeenkomst zal besproken worden de wenselijkheid van een vast tijdstip voor de reguliere
WBM- vergaderingen gedurende de laatste maanden van 2017.
Voorlopig kunnen de leden aanhouden:
- maandag 6 november – 10.00 uur.
- maandag 11 december – 10.00 uur.

17. Rondvraag.
Daarvoor worden geen zaken ingebracht.

18. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering.
 
^


VERSLAG van de vergadering met de leden van de Werkgroep BewustMaking (WBM)

Datum: 6 juli 2017
Plaats: gebouw ‘De Esch’ - Oosterwolde
Aanwezig: Gerda Warmelink, Mirjam Rekveld, Sib van Buuren en Marjan Teijema. Henk Dongstra(voorzitter),
                 Fred Hoekstra en Tobias de Bruijn (verslag).
Afwezig: Mien Sacharias en Gerard Floor (vakantie).

1. Henk opent de vergadering en (2) de agenda wordt ongewijzigd vast gesteld.
3. Mededelingen: Geen.
4. Ingekomen post:: Is er niet, noch e-mail.
5. Verslag van 16 mei 2017 Dit wordt goedgekeurd met dankzegging aan Gerard voor zijn bewezen diensten.

Besluitenlijst:
1. Overleg VVNN komt terug. (Sib)
2. WBM en Facebook komt terug. (Fred).
3. Overleg met Henk Oostland komtals Gerard er weer is. (Henk en Gerard).
4. Voorstel voor B&W ivm.duurzaamheid komt aan de orde in deze vergadering. (Henk).
5. Uitnodigen basisscholen ivm. Scholendagen staat op de agenda. (Sib).
6. Mogelijkheden stages Repaircafé hoe is dat landelijk geregeld? Komt terug. (Tobias)
7. Overleg SC Reina Kootstra ivm vluchtelingen komt op de agenda. (Gerda en Sib)
8. Afstemming ruimten ivm. optreden Scholendagen komt in deze vergadering. (Sib)
9. Voorstel WBM-Heidag zodra Gerard terug is. (Gerard en Henk)
10. Uitreiken FairTrade certificaten, dit moet nog even wachten. (Henk)

Mededelingen vanuit de werkgroepen:

6. Basisonderwijs:
Sib heeft iedereen een schema gestuurd.
Er komen twee series van drie dagen met voorstellingen voor 16 scholen.
De “Bijzonder Onderwijs”-scholen Kampingerhofschool en Duisterhout doen niet mee, voor hen is de procedure te ingewikkeld.
De Scholendagen starten op 19 september.
We hopen dat de scholen zich gaan aansluiten bij FairTrade.
Op maandag 14 augustus is er overleg, op die dag worden de pakketjes voor de scholen samengesteld.
7. Voortgezet onderwijs:
Sib heeft op 29 juni een mail gestuurd naar de VWNN (Amina Mohamed) en naar het Stellingwerfcollege (Reina Kootstra) maar nog geen reactie ontvangen.
Op maandag 10 juli en donderdag 13 juli zijn er voorstellingen op t SC.
Sib zal Reina opnieuw bellen.
8. FairTrade:
Er zijn 2 certificaten uitgereikt en met de andere aangeschreven contacten blijft het stil. De voorbereidingen voor de FairTrade-week die op 28 oktober start en op 5 november afloopt, lopen al. Overleg hierover is op 14 augustus op het gemeentehuis om 13.30 u.
9. Duurzaamheid:
Het projektvoorstel van Sameen komt aan de orde op de vergadering van het College na de zomervakantie, dus in september.
Er ligt een rapport voor een communicatieplan.
10. Wereldwinkel:
De verkoop van Food-artikelen loopt terug door de groeiende concurrentie van de supermarkten in Oosterwolde. Op zich geen slecht teken. De cadeau-artikelen krijgen echter steeds meer aandacht.
Gelukkig blijven we uit de rode cijfers.
Bovendien doneert onze verhuurder ons twee maanden huur en dat is 2 keer 1100 Uiries.
11. Website:
Fred wil in augustus 2018, een aktiviteitenkalender klaar hebben.
Marjan merkt op dat Facebook kortstondig werkt en ook heel aktueel is, zij biedt aan om mee te werken aan een te ontwerpen website. Zij heeft daar kennis van en ervaring mee. De beheerder is Evert.
Marjan en Fred gaan dit samen bekijken met Gerard(?) om tot een gezamenlijke website te komen.
12. Vrijwilligers werven voor de WW en de WBM:
De wereldwinkel heeft er een aantal vrijwilligers bij gekregen.
13. PR. Zaken en communicatie:
Fred gaat een artikel schrijven om in de kranten te laten publiceren. Hij maakt een concept en mailt ons dat.
De betreffende kranten zijn: Leeuwarder Courant, De Stellingwerver, De Woudklank en Rondom.
14. Eventuele naamswijziging:
Dit willen we op onze Hei-dag aan de orde stellen.
15. WVTTK:
Fred vertelt over de Kommedia del Arte waar hij naartoe geweest is.
Mirjam laat weten dat zij van 23 augustus tot 26 september afwezig is.
Fred laat weten dat hij van 17 augustus tot 24 augustus afwezig is.
16. Volgende vergadering:
Op maandag 11 september van 10.00 uur tot 11.30 u.
17. Rondvraag:
Geen.
18. Sluiting.

Oosterwolde, 9 augustus 2017
Verslag: Tobias

 ^


VERSLAG van de vergadering met leden van de Werkgroep BewustMaking (WBM)
Datum: dinsdag 15 november 2016
Plaats: gebouw’De Esch’ - Oosterwolde
Aanwezig: de dames: Mien Sacharias, Gerda Warmelink, Sib van Buuren, Mirjam Rekveld;
                 de heren: Heinjo v.d. Burg, Tobias de Bruijn, Henk Dongstra (voorzitter), Fred Dijkstra, Gerard Floor (verslag)
Met kennisgeving afwezig: mevrouw Nasrin Emami.

1. Opening.
De heer Dongstra opent de vergadering met een woord van welkom.

2. Vaststellen Agenda.
De Agenda wordt conform de opzet vastgesteld.

3. Mededelingen.
Geen.

4. In,- en uitgaande post/ Mail.
Er is een brief uitgegaan naar de heer Taco Hofland van het ‘Stellingwerf College’ (SC) (mogelijkheden tot samenwerking met WBM).

5a. Verslag reguliere vergadering WBM d.d. 11 oktober 2016.
Het verslag geeft geen redenen tot op,- of aanmerkingen en wordt ongewijzigd vastgesteld.

5b. Besluitenlijst.
Deze wordt waar mogelijk afgevinkt.

6. Mededelingen subwerkgroep Basisonderwijs.
Er is een aanbod van een theaterbureau binnengekomen voor een interactieve voorstelling inzake “Fair Trade”-chocolade.
Dit lijkt geschikt voor de Scholendagen 2017. Het zal aan de leden van de Werkgoep worden doorgestuurd.

7. Mededelingen subwerkgroep ‘Jeugd’.
Er is een hrief uitgegaan naar de afdeling Maatschappijleer van het SC. Hierop is nog geen reactie ontvangen.

8. Mededelingen subwerkgroep “Fair Trade”.
Onlangs is een minimarkt “Fair Trade”georganiseerd in Oosterwolde. Dit met medewerking van de Groninger studentenorganisatie ‘Sameen’. Daaraan heeft, naast de WBM, ook Wereldwinkel – Oosterwolde meegedaan. De inmiddels in Ooststellingwerf gevestigde “Fair Trade”- bedrijven, die hiervoor ook waren uitgenodigd, kwamen jammer genoeg niet opdraven. Wel waren er diverse positieve reacties van het winkelend publiek. In januari 2017 gaat de subwerkgroep met dergelijke acties verder.

9. Mededelingen subwerkgroep Duurzaanheid.
Deze werkgroep heeft haar inventarisatie van meerdere gelijksoortige initiatieven in de gemeente nog niet op een rij. Wel heeft 1 lid van deze subwerkgroep aangegeven met deze groep te willen stoppen. Er zal worden geinvesteerd in samenwerking met deze initiatieven. Daarbij is afstemming op het gemeentelijk beleid ter zake van belang. Daartoe zal contact worden gezocht met de aangewezen beleidsambtenaar.

10. Mededelingen Wereldwinkel – Oosterwolde.
Er zijn ongeveer 250 kerstpakketten 2016-2017 verkocht. De instellingen: ‘Stellinghaven’, ‘Rikkingahof’ en de organisatie Zuid-Oost Zorg waren de beste klanten.
Inmiddels is, zoals gebruikelijk, het positief saldo 2016 van de WBM overgemaakt aan de penningmeester van Wereldwinkel – Oosterwolde.

11. Website WBM.
Via de heer Sikkema, webmaster van Wereldwinkel - Oosterwolde, wordt WBM-informatie op bevredigende wijze op de gecombineerde website ‘Wereldwinkel - Oosterwolde’+ ‘WBM’ geplaatst.

12. Werving vrijwilligers.
De WBN kan altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken.
Via de Vrijwilligers Vacaturebank in Oosterwolde, is nu een derde, goedgekeurd, concept door de WBM aangeleverd aan ‘Scala’.
Op de Gemeentenieuwspagina in de NOS zal inzake hetzelfde doel, met enige regelmaat een korte maar krachtige ‘kreet’ worden geplaatst, zo is de bedoeling. Dit met medewerking van de Afdeling Communicatie in het gemeentehuis.

13. P.R.zaken/ Communicatie.
Het streven is erop gericht hieraan zo breed mogelijk de gewenste aandacht te gaan besteden.

14. Gemeentelijke Duurzaamheidsprijs.
Hierover is voor 2017 nog geen duidelijkheid. De verantwoordelijk wethouder zal hierover worden gevraagd.

15. Verder ter tafel.
Geen onderwerpen.

16. Reguliere vergaderdata WBM 1e helft 2017. (steeds om 15.00 uur)
Januari. Dinsdag 17.
Februari. Dinsdag 21.
Maart. Dinsdag 21.
April. Dinsdag 18.
Mei. Dinsdag 16.
Juni. Dinsdag 20.

17. Rondvraag.
Geen vragen.

18. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering.

 ^


VERSLAG van de vergadering met leden van de Werkgroep BewustMaking (WBM)

Datum: dinsdag 11 oktober 2016
Plaats: gebouw ‘De Esch’ - Oosterwolde
Aanwezig: de dames: Gerda Warmelink, Sib van Buuren, Mien Sacharias, Mirjam Rekveld;
                 de heren; :Heinjo van der Burg, Henk Dongstra (voorzitter) Tobias de Bruin, Gerard Floor (verslag)
Met kennisgeving afwezig: de heer Fred Hoekstra

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering met een welkomstwoord.

2. Vaststellen agenda.
Geen opmerkingen.

3. Mededelingen.
- De statuten van de stichting zijn terecht. Inclusief de ‘oude’ visie op
ontwikkelingssamenwerking. Dit via het notariskantoor in Oosterwolde.
- In Ooststellingwerf is de stichting ‘DO’ opgericht. Doelstelling is de duurzame ontwikkeling in de gemeente te bevorderen.
Wellicht is hiermee samenwerking mogelijk. Overleg volgt.
- Ten aanzien van de werving van nieuwe WBM’ers is er nog geen oproep op de Gemeentepagina in de NOS verschenen.

4. Ingekomen stukken.
De stichting Vredeseducatie – Utrecht stuurt een brochure over haar productie: ‘Vredesfabriek’.
Deze wordt voor kennisgeving aangenomen.

5a. Verslag WBM d.d. 13-9-2016.
Ad, Punt 2b. (debatavond ‘Stellingwerf College’) Uit de vergadering komt naar voren dat de Vereniging Vluchtelingenwerk
Noord-Nederland daaraan (op 5 oktober jl.) niet heeft meegewerkt.
Het verslag wordt aangepast. Daarna vastgesteld.

5b. Besluitenlijst.
Deze wordt, waar mogelijk, afgevinkt.

De heer De Bruijn komt ter vergadering.

6. Subwerkgroep Scholendagen basisonderwijs.
De Scholendagen 2016 in Week 39 ( 26 – 30 september jl.) zijn in zijn algemeenheid
geslaagd te noemen. Communicatie inzake de aanwezigheid van WBM-ers en de PR voor deze aktiviteit kon wellicht iets beter.

7. Subwerkgroep ‘Jeugd’.
Er zit potentiële ‘ruimte’ voor de WBM in samenwerking met het ‘Stellingwerf College’ als het om de organisatie van .bewustmakende programma’s op de school gaat. Er is wellicht meer te doen aan zaken als: ‘Fair Trade’ en Duurzame Ontwikkeling. Daartoe zal een uitnodigende brief worden gestuurd aan de sectie Maatschappijleer van de school.

8. Subwerkgroep ’FairTrade’.
De subwerkgroep heeft een tijdje minder-succesvol geopereerd. Dit in verband met de enigszins negatieve reacties van nieuwe hierover benaderde bedrijven/ Instellingen in de gemeente. Misschien kan dit verbeteren als er steun komt van de studentenwerkgroep ‘Sameen’ uit Groningen. Er wordt gesproken over: Een ‘Fair Trade’- markt en over ‘FairTrade’-diners
in Ooststellingwerfse horeca-etablissementen.

9. Subwerkgroep Duurzaamheid.
Met de studentenwerkgroep ‘Sameen’ is afgesproken dat er een Plan van Aanpak komt. Daarin krijgen Communicatie en Publiciteit ruime aandacht. Dit in overleg met het gemeentebestuur en gerelateerd aan het gemeentelijk beleid. Eind oktober aanstaande komt hierover meer duidelijkheid.

De gemeentelijke Millenniumprijs gaat in de toekomst Gemeentelijke Duurzaamheidsprijs heten.
Daartoe maakt de voorzitter een aangepast voorstel.voor de reguliee WBM-vergadering.

10. Wereldwinkel - Oosterwolde.
De werkgroep Wereldwinkel heeft een nieuwe actie op poten gezet, ‘Pinnen is winnen’. Hierover geeft de voorzitter enige uitleg.

11. Website WBM.
Met de hulp van de heer Evert Sikkema is deze thans operationeel. Zij is onderdeel van de website van de stichting Ontwikkelingssamenwerking. – Ooststellingwerf. Daaronder valt ook de Wereldwinkel - Oosterwolde.

12. Verder ter tafel.
- Werving WBM-ers via de vrijwilligers Vacaturebank van ‘Scala’.
Die houdt in dat omwille van de uniformiteit bij deze bank, een onkostenvergoedingsregeling van toepassing is.

- Werving WBM’ers via de gemeente Ooststellingwerf.
Tot op heden is, zoals al gezegd, daaraan nog geen aandacht besteed op de Gemeentelijke Voorlichtingspagina in de NOS. Hierover zal de afdeling Communiatie worden gevraagd.

13. Vaststellen volgende vergadering.
Die was al gepland op:
Dinsdag 15 november aanstaande
Om: 15.00 uur
In: gebouw ‘de Esch’ te Oosterwolde.
Dat blijft zo.

14. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering.

 ^


VERSLAG van de vergadering met leden van de Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking (WBM)

Datum: dinsdag 16 augustus 2016
Plaats: gebouw ‘De Esch (kamer 3) - Oosterwolde
Aanwezig: de dames: Gerda Warmelink, Nasrin Emami, Sib van Buuren;
                 de heren: Henk Dongstra (voorzitter) Tobias de Bruijn, Fred Hoekstra, Gerard Floor (verslag)
Met kennisgeving afwezig: Mevrouw Mirjam Rekveld; de heer Heinjo van der Burg

Omdat het hier de eerste reguliere WBM-vergadering nà het zomerreces 2016 betreft, wordt vergaderd zonder agenda.
Vertrekpunt is het verslag van de Werkgroep d.d. dinsdag 14 juni jongstleden.

1. Opening.
De heer Dongstra opent de vergadering met een welkomstwoord.

2. Mededelingen.
De voorzitter deelt mee dat hij erin geslaagd is voor de WBM een lichte vorm van ondersteuning te verkrijgen van de studentenorganisatie ‘Sameen’.
Deze groep werkt wel vaker met en voor de gemeente Ooststellingwerf samen en kan assisteren bij de werkzaamheden van de WBM-subwerkgroep ‘Fair Trade’. Daarbij gaat het erom dat in de nabije toekomst meer belangstelling voor de verkoop/ het gebruik van ‘Fair Trade’- producten in Ooststellingwerf wordt gegenereerd. Het gemeentebestuur heeft daarvoor dit jaar een bedrag, groot: E 2904,-- beschikbaar.

Mevrouw Van Buuren komt ter vergadering.

Als nieuw onderdeel van de Ooststellingwerfse ‘Fair Trade’- aanpak noemt de heer Dongstra het ‘menu-tje’ van Restaurant ‘Leafs’ in Appelscha.

3. Verslag/Besluitenlijst WBM d.d. 14 juni 2016
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. De besluitenlijst wordt bijgewerkt.

4. Gemeentelijk Plan van Aanpak ’Natuur en Milieu, Duurzaamheid en Cultuureducatie’.
Tijdens de vorige reguliere WBM-vergadeing heeft mevrouw Pina Dekker, beleidsmedewerkster van de gemeente Ooststellingwerf hierover en korte inleiding gehouden. Het is de bedoeling dat zij voor het gemeentebestuur een ‘Plan van Aanpak’ schrijft.
Voor commentaar vanuit de WBM hierop. zal een concept-Plan binnenkort worden toegezonden. De heer Dongstra heeft namens de WBM kortelings een informatiebijeenkomst hierover in Grootegast bijgewoond. Vanuit de vergadering wordt gevraagd op welke manier deze planvorming zich verhoudt tot de VN-duurzaamheidsdoelen voor de middellange termijn. Ook hoe dat te zijner tijd afgestemd kan worden op het gemeentelijk duurzaamheidbeleid en de keuzes die door het gemeentebestuur terzake zijn gemaakt.

5. Gemeentelijke Millenniumprijs 2015.
Besloten is deze prijs wegens gebrek aan in aanmerking komende projecten hiervoor, niet uit te reiken.

6. WBM-subwerkgroep Duurzaamheid.
Binnenkort zal de mogelijke instelling van een WBM-subwerkgroep nader worden besproken. Dit in relatie tot een WBM-organigram en de mogelijke samenwerking op dit terrein met groepen als: ‘Overtjonger’ en ‘Ecomunity’. Zie hiervoor ook punt 4 van deze Agenda.

7. Scholendagen 2016.
Deze zijn voorzien in gebouw ‘De Kompaan’ te Oosterwolde. Van maandag 26 t/m vtijdag 30 september aanstaande.
Opening op maandag de 26e door burgemeester Oosterman. Afgesproken wordt dat alle WBM-leden hun mogelijkheden tot assistentie daarbij doorgeven aan de subwerkgroep Scholendagen. Deze subwerkgroep zorgt ook voor opzending aan de heer Oosterman van relevante informatie over het project ‘Helden’ van mevrouw Janny van der Molen. Duidelijk is dat mevrouw Van der Molen ook een drietal Ooststellingwerfse basisscholen op hun ‘eigen’ locatie bezoekt. Het betreft hier: - de OBS –in Oldeberkoop, - de ‘Kampingerhofschool’ in Oosterwolde en - basisschool ‘de Paadwizer’ in Waskemeer. De datum daarvoor is vastgesteld op dinsdag 4 oktober aanstaande.

8. WBM-subwerkgroep’Jeugd’.
Het actieve docentencorps Maatschappijleer binnen het ‘Stellingwerf College’ (SC) zal worden benaderd in verband met het mogelijke vervolg op het gezamenlijk project: Vluchtelingenproblematiek. Ook voor wat betreft verdere mogelijkheden tot samenwerking tussen WBM en SC.

9. Ontwikkelingen Wereldwinkel – Oosterwolde.
Er zijn geen bijzondere ontwikkelingen te melden.

10. Rondvraag.
- Regelmatige aandacht voor WBM op Gemeentepagina.
X Geprobeerd zal worden hiervoor meer-structurele aandacht te krijgen op deze pagina in de NOS.
- Werving vrijwil;ligers voor WBM via ‘De Kompaan’ in Oosterwolde.
X In theorie liggen hier misschien mogelijkheden. Die zullen worden onderzocht.

11. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering.
 ^


VERSLAG van de vergadering met leden van de Werkgroep Bewust Making (WBM)

Datum: dinsdag 14 juni 2016
Plaats: gebouw ‘De Esch’ - Oosterwolde
Aanwezig: de dames: Sib van Buuren, Mien Sacharias, Gerda Warmelink
                 de heren: Henk Dongstra (voorzitter), Gerard Floor (verslag)
Met kennisgeving afwezig: mevrouw Mirjam Rekveld;
                                          de heren: Heinjo van der Burg, Tobias de Bruijn, Fred Hoekstra
Op uitnodiging aanwezig: mevrouw Pina Dekker (gemeente Ooststellingwerf)

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering met een welkomstwoord.

2. Ingekomen stukken/ Mededelingen.
- Er zijn geen ingekomen stukken.
- De voorzitter deelt mee dat door hem voor de bijeenkomst van hedenmiddag is uitgenodigd mevrouw Pina Dekker, beleidsambtenaar bij de gemeente Ooststellingwerf. Zij komt zich oriënteren inzake het gemeentelijk streven meer Natuur,- en Milieu-educatie aan te gaan bieden aan: jongeren en aan volwassenen.
- Punt 7 van de voorliggende agenda vervalt in verband met de afwezigheid van de heren De Bruijn en Van der Burg.

3. Verslag en Besluitenlijst van de WBM-vergadering d.d. 17 mei jongstleden.
A. Het verslag.
- Opgemerkt wordt dat het aanbeveling verdient onder het vaste agendapunt ‘Wat
verder ter tafel komt’ op te nemen: ‘Lopende zaken’. Daaronder kunnen dan in ’t
kort de ontwikkelingen binnen de WBM-subgroepen worden besproken.

Mevrouw Pina Dekker komt ter vergadering en krijgt het woord.

Zij licht het gemeentelijk standpunt toe inzake de werkvelden Natuur en milieu. Het is de bedoeling dat hierbij wordt gerefereerd aan het zogenaamde ‘Drentse Model’. Dat wordt al enige jaren in de provincie Drenthe toegepast en is erop gericht dat vanuit het IVN (v/h Instituut voor Natuurbeschermingseducatie) in aanmerking komende leerkrachten uit het Basisonderwijs worden geschoold tot vakkracht op de gebieden: Natuur en Milieu, Duurzaamheid en Cultuureducatie. Dit in samenhang voor wat betreft deze werksoorten en vanuit een nieuw op te richten organiatie in de gemeente Ooststellingwerf. De vraag van mevrouw Dekker is of de WBM hier voor zichzelf mogelijkheden ziet met het gemeentebestuur samen te werken. Zij wordt staande vergadering hierover bijgepraat en de afspraak is dat een door haar te ontwerpen algemeen concept-‘Plan van Aanpak’ in dit kader, binnenkort ook voor commentaar naar de WBM zal worden gestuurd.
Op 28 juli aanstaande zal hierover in Grootegast een informatiebijeenkomst worden georganiseerd. De heer Dongstra zal hierover per e-mailbericht nader worden geïnformeerd.

Hierna verlaat mevrouw Dekker de vergadering.

B. De Besluitenlijst.
- Deze wordt waar mogelijk afgevinkt en bijgesteld.

Vervolgens worden het verslag en de bijbehorende Besluitenlijst vastgesteld.

4. Basisscholendagen 2016.
De in aanmerking komende scholen, die op het WBM-aanbod nog niet hebben gereageerd worden nog eens benaderd. Financieel gezien is het in dit geval voor de WBM voordeliger dat financiering van dit project via de Openbare Bibliotheek – Ooststellingwerf gaat lopen (korting). Als locatie is beschikbaar een passende ruimte in gebouw ‘de Kompaan’ te Oosterwolde. De betreffende subwerkgroep werkt één en ander verder uit.

5. WBM-Sub-werkgroep ‘Jeugd’
Het project: ‘Vluchtelingenproblematiek’ in samenwerking met: Docentencorps Stellingwerf College (SC), stichting ‘Tûmba’ en Vluchtelingenwerk Noord-Nederland (VVW-NN) verloopt tot nu toe naar wens. De opzet is dat verderop in dit schooljaar nog een aantal projecten vorm krijgt, dat deze problematiek ook binnen andere lesgroepen wordt behandeld. Vanuit de WBM zal inzake de financiering hiervan nog contact worden gelegd met het SC.

6. Ontwikkelingen ‘Fair Trade’.
Het voornemen is dat de betreffende WBM-subwerkgroep hierop verdere actie onderneemt samen met de studentenwerkgroep ‘Sameen’. Het gaat daarbij om af te leggen bedrijfsbezoeken in Ooststellingwerf. In de praktijk loopt dit niet steeds even vlot. Zo is al geruime tijd van ‘Sameen’ hierover niets vernomen terwijl ook overleg met bedrijven, die bij een winkelketen behoren nogal eens blijft ‘hangen’ op medewerking vanuit de betreffende hoofdkantoren. Vanuit de subwerkgroep wordt enige moedeloosheid gemeld voor wat betreft een bevredigende voortgang. Na de zomervakanties zal de subwerkgroep hieraan met hernieuwde energie gaan ‘trekken’.

8. Millenniumprijs 2015.
Er gloort voor wat betreft de al dan niet uitreiking en aan wie, nog geen licht aan het einde van deze ‘tunnel’. Wordt vervolgd.

9. Wereldwinkel - Oosterwolde.
Geen schokkende zaken.

10. Website en organigram.
Het contact inzake de WBM-website is in gang gezet. Het project organigram ligt even stil.
Dit zal in het kader van een ‘WBM-Plan van Aanpak’ na de zomervakantie weer worden opgepakt.

11. Werving nieuwe vrijwilligers.
Besloten wordt hiervoor op de gemeentelijke Voorlichtingspagina in de NOS weer eens aandacht te vragen.

12. Wat verder ter tafel komt.
- WBM-vergaderdata tweede helft 2016.
X dinsdag 16 augustus
X dinsdag 13 september
X dinsdag 11 oktober
X dinsdag 15 november
Steeds om 15.00 uur in gebouw ‘De Esch’ - Oosterwolde.

De jaarlijkse informele decemberbijeenkomst wordt dit keer gehouden ten huize van Mien Sacharias (Assessorlaan 19 - Oosterwolde). Deze is gepland op dinsdag 6 december aanstaande. Vanaf 17.00 uur. De bijeenkomst staat in het teken van de verjaardagsviering van Mien Sacharias.

13. Rondvraag en sluiting.
Van de Rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering.
 
^

 

naar boven